คลังความรู้

กองฟางจากนาข้าวที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
คลังความรู้

การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด

การเพาะเห็ดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดนางรม แต่ ชนิดอื่นๆ ทั้งที่ทําการเพาะเป็นรายย่อยและการเพาะเห็ดเป็นอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการ ค่อนข้างแพร่หลาย โดยผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และผลิตเพื่อจําหน่ายในตล ทั้งภายในและส่งไปขายยังต่างประเทศ …

การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด Read More »

การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้
คลังความรู้

การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้

โรงเลื่อยไม้จะเริ่มระบบการทํางานจากการรับไม้จากเกษตรกรที่ผ่านการเข้าเครื่อง และวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแล้ว จะถูกรถยกนําเข้าสู่สายพานรังไม้เพื่อลําเลียงไม้เข้า เครื่องปอกเปลือกไม้ มีลักษณะเป็นช่องทางไหลของท่อนไม้ที่มีเดือยหมุนสําหรับลอกเปลือกไข เปลือกไม้ส่วนนี้คือส่วนที่จะใช้ทําปุ๋ยหมักได้ จะถูกสายพานลําเลียงออกทางด้านหลังเครื่อง ส่วนไม้ที่ปอกเปลือกแล้วจะไหลจากสายพานเข้าไปสู่เครื่องทําชิ้นไม้สับต่อไป และปลือกได้ ที่ได้จากการลอกเปลือกแล้วดังกล่าวจะถูกลําเลียงมารวมกันไว้เป็นกอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ผลิตปุ๋ยหมัก …

การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ Read More »

วิธีผลิตดินหมัก
คลังความรู้

การผลิตดินหมัก

เนื่องจากดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไปจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยลง จึงได้ มีการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นส่วนผสมในการเตรียมดินในอัตราต่างๆ แต่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดจะต้องใช้เวลา และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุโดยการทํา ดินหมัก ดินหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาในการหมักสั้น เพียง …

การผลิตดินหมัก Read More »

สูตรปุ๋ยหมักอัดแท่ง
คลังความรู้

การผลิตปุ๋ยหมักอัดแท่ง

ปุ๋ยหมักอัดแท่ง หรือ ปุ๋ยหมักไฮ – คอมเพล็กซ์ เป็นการนําปุ๋ยหมักที่ใช้ประโยชน์ ได้แล้วมาอัดให้เป็นแท่งหรือเป็นเม็ด แล้วนําไปผ่านกระบวนการที่สามารถทําให้แห้งโดยแสงแดด หรือผ่านความร้อนที่อุณหภูมิเหมาะสม และให้มีความชื้นอยู่ในปริมาณที่ต่ํา สามารถเก็บรักษา ไว้ได้นาน …

การผลิตปุ๋ยหมักอัดแท่ง Read More »

การนําวัสดุเหลือทิ้งมากองรวมกัน
คลังความรู้

การทําปุ๋ยหมักแบบใหม่

การทําปุ๋ยหมักแบบใหม่เป็นการหมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะจากชุมชน โดยการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ อาหารเสริม และปุ๋ยไนโตรเจน เข้าไปทําการย่อยสลายวัสดุ ดังกล่าวให้เปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และเป็นการกองปุ๋ยหมักแบบกองรวม ไม่ต้องกองเป็นชั้นๆ ไม่ต้องมีการกลับกอง ปุ๋ยหมัก …

การทําปุ๋ยหมักแบบใหม่ Read More »

การกองปุ๋ยหมักของเกษตรกร
คลังความรู้

สูตรผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในไร่นา

ในการผลิตปุ๋ยหมักควรมีหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงปัจจัยที่จําเป็นต่อการทําปุ๋ยหมัก ดังนี้ คือ 1.การเลือกสถานที่ที่จะใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก การเลือกสถานที่หรือบริเวณที่จะ ผลิตปุ๋ยหมักมีความสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะดวก ประหยัดแรงงานและเวลาในการจัดทํา กองปุ๋ยหมัก จึงมีหลักในการพิจารณาดังนี้ คือ ควรเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีซากพืชและซากสัตว์มากที่สุด …

สูตรผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในไร่นา Read More »