คลังความรู้

ห้ามใช้ในนาข้าว
คลังความรู้ | นาข้าว

ทำไม สารกำจัดแมลง ถึงเขียนว่า “ห้ามใช้ในนาข้าว”

“ห้ามใช้ในนาข้าว” มีใครเคยเห็นคำนี้บ้างครับมันจะอยู่ตรง บนมุมซ้าย ของขวดยา หรือ กล่องยา ที่เราใช้กัน ส่วนมากจะเป็นสารพวกในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ หรือ อะเวอร์เมกติน พวก …

ทำไม สารกำจัดแมลง ถึงเขียนว่า “ห้ามใช้ในนาข้าว” Read More »

หน่วยงานที่ส่งเสริมการปลูกพืชไร่และพืชสวนของทางราชการ
คลังความรู้

หน่วยงานที่ส่งเสริมการปลูกพืชไร่และพืชสวนของทางราชการ

การปลูกพืชไร่และพืชสวนของประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน สอบัน ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคและอุปโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตาม เจ้าดับ นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงความต้องการในการส่งออกขายต่างประเทศ เพื่อนํารายได้เข้ามาสู่ประเทศ จากความต้องการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นความต้องการผลผลิตจากการปลูกพืชไร่และพืชสวน ใน …

หน่วยงานที่ส่งเสริมการปลูกพืชไร่และพืชสวนของทางราชการ Read More »

การทําสวนปาล์มน้ํามัน
คลังความรู้

(การทำพืชสวน) ปาล์มน้ํามัน ชนิด และ ประโยชน์ ของต้นปาล์ม

การทําสวนปาล์มน้ํามัน ปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้มาสู่ประเทศมากเช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ก่อน ปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยต้องสั่งซื้อน้ํามันปาล์มมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลิตน้ํามันปาล์มได้มากเป็น อันดับหนึ่งของโลก แหล่งผลิตน้ํามันปาล์มของโลกที่สําคัญ คือ มาเลเซีย …

(การทำพืชสวน) ปาล์มน้ํามัน ชนิด และ ประโยชน์ ของต้นปาล์ม Read More »

ลักษณะของต้นยางพารา
คลังความรู้

(การทำพืชสวน) ยางพารา การปลูก กรีดยาง และการรักษา

การทําสวนยางพารา ยางพาราเป็นพืชที่สําคัญต่อประเทศไทยรองมาจากข้าว สามารถทํารายได้ให้แก่ประเทศเป็น จํานวนมาก ปัจจุบันความจําเป็นในการใช้ยางมีปริมาณสูงขึ้น เพราะในชีวิตประจําวันของคนเราจะผูก พันอยู่กับยางเสมอ เช่น ทําเสื้อกันฝน ล้อรถ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน …

(การทำพืชสวน) ยางพารา การปลูก กรีดยาง และการรักษา Read More »

เก็บเกี่ยวฝ้าย
คลังความรู้

(การทำพืชไร่) ฝ้าย การปลูก ชนิดและพันธุ์ ประโยชน์

ฝ้าย ฝ้ายเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปลูกขึ้นเพื่อนําเส้นใยจากผลของ ฝ่ายมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม เป็นต้น แต่ในสมัยก่อนปลูกกันจํานวนน้อยไว้ใช้สําหรับ ในครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพหรือไว้จําหน่าย ต่อมาในสมัยหลัง …

(การทำพืชไร่) ฝ้าย การปลูก ชนิดและพันธุ์ ประโยชน์ Read More »

ข้าวโพด การปลูก ชนิดและพันธุ์ ประโยชน์
คลังความรู้

(การทำพืชไร่) ข้าวโพด การปลูก ชนิดและพันธุ์ ประโยชน์

ข้าวโพดเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนิยม ปลกกันอย่างแพร่หลายทั่วไป และส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ทํารายได้ให้ประเทศไทยปีละ จํานวนมาก ข้าวโพดเป็นพืชประเภทเดียวกันกับข้าว ข้าวฟ่าง ซึ่งใช้เมล็ดเป็นอาหาร นิยมเรียกพืช ตระกูลหญ้าที่ใช้เมล็ดเป็นอาหารนี้ว่า …

(การทำพืชไร่) ข้าวโพด การปลูก ชนิดและพันธุ์ ประโยชน์ Read More »

พันธุ์ของมันสำปะหลัง
คลังความรู้

มันสำปะหลัง การดูแลรักษา ชนิดและพันธุ์ การเก็บเกียว

มันสําปะหลัง มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง ในจํานวนพืชไร่หลายชนิดที่ปลูกกันมากใน ประเทศไทย มันสําปะหลังเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ในรูปของมันอัด เม็ด มันปูน ใช้ทําแป้งมั่นในการปรุงเป็นอาหารและทําขนมต่างๆ ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น …

มันสำปะหลัง การดูแลรักษา ชนิดและพันธุ์ การเก็บเกียว Read More »

อ้อย
คลังความรู้

(การทำพืชไร่) อ้อย ประโยชน์ ความสำคัญ วิธีปลูก

อ้อย อ้อย เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ทําน้ําตาลเช่นเดียวกับตาล มะพร้าว หัวผักกาดหวาน แต่อ้อยเป็นพืช ที่ให้ปริมาณน้ําตาลมากที่สุด อ้อย เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า ข้าว ข้าวโพด และข้าวฟ่าง …

(การทำพืชไร่) อ้อย ประโยชน์ ความสำคัญ วิธีปลูก Read More »

ปุ๋ยชีวภาพ
คลังความรู้

ปุ๋ยชีวภาพ

ความหมายของปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยจุลินทรีย์ หมายถึง การที่นําเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดิน ทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางชีวเคมี และการย่อยสลายอินทรียวัตถุ พืช จากอินทรีย์ หรือจากอนินทรียวัตถุ …

ปุ๋ยชีวภาพ Read More »