การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้

โรงเลื่อยไม้จะเริ่มระบบการทํางานจากการรับไม้จากเกษตรกรที่ผ่านการเข้าเครื่อง และวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแล้ว จะถูกรถยกนําเข้าสู่สายพานรังไม้เพื่อลําเลียงไม้เข้า เครื่องปอกเปลือกไม้ มีลักษณะเป็นช่องทางไหลของท่อนไม้ที่มีเดือยหมุนสําหรับลอกเปลือกไข เปลือกไม้ส่วนนี้คือส่วนที่จะใช้ทําปุ๋ยหมักได้ จะถูกสายพานลําเลียงออกทางด้านหลังเครื่อง ส่วนไม้ที่ปอกเปลือกแล้วจะไหลจากสายพานเข้าไปสู่เครื่องทําชิ้นไม้สับต่อไป และปลือกได้ ที่ได้จากการลอกเปลือกแล้วดังกล่าวจะถูกลําเลียงมารวมกันไว้เป็นกอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ผลิตปุ๋ยหมัก

การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้
การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้
1. เปลือกไม้
2. ยูเรีย 1-2 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักเปลือกไม้ที่ใช้
3. มูลไก่ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักเปลือกไม้ที่ใช้

ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้

นําส่วนผสมอันได้แก่ เปลือกไม้ ยูเรีย และมูลไก่ โดยใช้รถตักทําการผสมคลุกเคล้า ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี แล้วรวมเป็นกองไว้ จากนั้นจึงคอยรดน้ําในทุกๆ 3 วัน ถึง 1 สัปดาห์ โดยการรดน้ําจะมีการรดน้ําครั้งละ 5 มิลลิเมตร (ใช้หน่วยเดียวกับการวัดปริมาณ น้ําฝน) และจะต้องมีการกลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 20 วัน และในทุกๆ สัปดาห์จะต้องมีการ ตรวจวัดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 60 – 70 องศาเซลเซียสอยู่เสมอ หากมีอุณหภูมิสูงกว่านี้ จะต้องรีบกลับกองปุ๋ยทันที เนื่องจากถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง 80 องศาเซลเซียสแล้ว กระบวนการหมักจะไม่สมบูรณ์ เปลือกไม้ที่หมักแล้วจะกลายเป็นถ่านไปเสียส่วนหนึ่ง อายุ การหมักที่สมบูรณ์จะต้องใช้เวลา 8 เดือนเป็นอย่างต่ํา การหมักนี้จะทําให้เปลือกไม้สูญเสีย น้ําหนักไป 40 เปอร์เซ็นต์

เมื่อปุ๋ยหมักมีอายุการหมักที่สมบูรณ์แล้วจะถูกรถตักลําเลียงไปสู่เครื่องรับปุ๋ย เพื่อ เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการร่อน เครื่องรับปุ๋ยนี้จะมีสายพานลําเลียงเพื่อส่งปุ๋ยไปยังเครื่องร่อนปุ๋ย สําหรับเครื่องร่อนปุยนี้จะมีลักษณะเป็นตะแกรงระบบสั่น ตะแกรงนี้จะคัดเม็ดปุ๋ยที่มีเส้น ผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 มิลลิเมตรไว้ ส่วนเม็ดปุ๋ยที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกคัดออกสู่สายพา* อีกด้านหนึ่ง เพื่อเก็บเอาไว้ทําหัวเชื้อต่อไป ส่วนปุ๋ยที่มีขนาดมาตรฐานนั้นจะนํามาบรรจุลง ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกขนาด 20 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ตามลําดับ

ข้อดีของปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้

ปุ๋ยนี้มีข้อดีคือ มีแคลเซียมสูงกว่าปุ๋ยหมักชนิดอื่น และมีฮิวมิกแอซิดตามธรรมชาติ สงกว่าปกติเมื่อเทียบกับชานอ้อย ดังตาราง

แสดงธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยหมักจากเปลือกยูคาลิปตัส
แสดงธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยหมักจากเปลือกยูคาลิปตัส
แบ่งปันบทความ