การทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากน้ําสกัดชีวภาพ

การเตรียมวัสดุในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
การเตรียมวัสดุในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ

วัสดุที่ใช้

1. มูลสัตว์แห่งละเอียด 3 ส่วน

2. แกลบดํา 1 ส่วน

3. อินทรียวัตถุอื่น ๆ ที่หาได้ง่าย เช่น แกลบ ชานอ้อย ขี้เลื่อย เปลือกถั่วลิสง เปลือกถั่วเขียว และขุยมะพร้าว เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 3 ส่วน

4. รําละเอียด 1 ส่วน

5. เตรียมน้ําสกัดชีวภาพ 1 ส่วน น้ําตาล 1 ส่วน : น้ํา 100 ส่วน คนจนละลายเข้ากันดี

การนําปุ๋ยหมักน้ําไปใช้ในสวนผลไม้
การนําปุ๋ยหมักน้ําไปใช้ในสวนผลไม้

ขั้นตอนในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ

1. นําวัสดุต่างๆ มากองซ้อนกันเป็นชั้นๆ แล้วคลุกเคล้าจนเข้ากันดี

2. เอาส่วนผสมของน้ําสกัดชีวภาพกับน้ําตาลและน้ําใส่บัว รดบนกองวัสดุปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้มีความชื้นพอหมาดๆ อย่าให้แห้งหรือขึ้นเกินไป

3. วิธีหมักทําได้ 2 วิธี คือ

ก. เกลี่ยกองปุ๋ยหมักบนพื้นซีเมนต์ให้หนาประมาณ 1-2 คืบ คลุมด้วยกระสอบ ป่าน ทิ้งไว้ 4-5 วัน ตรวจดูความร้อนในวันที่ 2-3 ถ้าร้อนมากอาจต้องนํากระสอบ ที่คลุมออก แล้วกลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อน หลังจากกองปุ๋ยค่อยๆเย็นลงแล้ว จึงเก็บไว้ใช้ต่อไป

ข. บรรจุปุ๋ยหมักที่คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วลงในกระสอบปุ๋ย โดยไม่ต้องมัด ปากถุง ตั้งทิ้งไว้บนท่อนไม้หรือไม้กระดานที่สามารถถ่ายเทอากาศใต้พื้นถุงได้ ทิ้งไว้ 5-7 วัน จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆ เช่นเดียว กับน้ําสกัดชีวภาพ

การใช้ไม้คนปุ๋ยหมักน้ําก่อนนําไปใช้
การใช้ไม้คนปุ๋ยหมักน้ําก่อนนําไปใช้

ลักษณะของปุ๋ยหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ดีจะมีกลิ่นหอม มีใยสีขาวของเชื้อราเกาะกันเป็นก้อน ในระหว่าง การหมัก ถ้าไม่เกิดความร้อนเลยแสดงว่าการหมักไม่ได้ผล อุณหภูมิในระหว่างการหมัก ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 40 – 50 องศาเซลเซียส ถ้าให้ความชื้นสูงเกินไปจะเกิดการย่อยสลาย ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นความชื้นที่ให้ควรจะใช้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมักชีวภาพเมื่อแห้ง ดีแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน โดยเก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง

การใช้ปุ๋ยดินหมักชีวภาพในการเตรียมแปลง
การใช้ปุ๋ยดินหมักชีวภาพในการเตรียมแปลง

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพ

1. ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลงปลูกผักทุกชนิด ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

2. พืชผักอายุมากกว่า 2 เดือน เช่น กะหล่ําปลี ถั่วฝักยาว แตง และฟักทอง ใช้ ปุ๋ยหมักคลุกกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกกล้าผักประมาณ 1 กํามือ

3. ควรรองก้นหลุมก่อนปลูกไม้ผลด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้ง ฟาง และปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 – 2 กิโลกรัม สําหรับไม้ผลที่ปลูกแล้วใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพตามแนวทรงพุ่ม 1 – 2 กํามือต่อ 1 ตารางเมตร แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง หรือฟาง แล้วรดน้ําสกัดชีวภาพให้ชุ่ม

4. ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง ควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 กํามือ

แบ่งปันบทความ