ยาฆ่าหญ้า แบบ ก่อนปลูก, ก่อนงอก, หลังงอก

สารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide หรือ Weedicide) หรือที่เรียกทั่วไปว่า “ยาฆ่าหญ้า” เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ฆ่าพืชที่ไม่ต้องการ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่วัชพืชงอกขึ้นมาแล้ว หรือยังเป็นเมล็ดอยู่ รวมไปถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวัชพืชที่ขยายพันธุ์ได้ที่อยู่ในดิน หรืออยู่บนดิน ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรจำเป็นต้องมีปัจจัยการผลิตเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพอเพียงกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก สารเคมีกำจัดวัชพืชนั้นจึงมีความสำคัญต่อเกษตรกรรมเพื่อตัวควบคุมวัชพืช อีกทั้งสารเคมีกำจัดวัชพืชยังมีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ปัจจุบันสารกำจัดวัชพืชมีหลายชนิด ในการเลือกสารกำจัดวัชพืชนั้นขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งหากแบ่งกลุ่มของสารเคมีกำจัดวัชพืชตามลักษณะการใช้งานสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ ยาฆ่าหญ้า ประเภทก่อนปลูก สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนปลูกหรือล้างแปลง (Pre-Planting) : เป็นสารเคมีที่ใช้พ่นก่อนการเตรียมดิน เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อน แล้วจึงไถเตรียมดิน หรือใช้พ่นเพื่อฆ่าวัชพืชแทนการเตรียมดินแล้วปลูกพืช โดยสารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ ไกลโฟเซท (Glyphosate), พาราควอท (Paraquat) หรือที่รู้จักในชื่อ กรัมม็อกโซน (Gramoxone), อะทราซีน (Atrazine) หรืออะมีทรีน (Ametryn) เป็นต้น ซึ่งออกฤทธิ์โดยการดูดซึมเข้าสู่วัชพืชเพื่อใช้ป้องกันการขึ้นของหญ้า ยาฆ่าหญ้า ประเภทก่อนงอก สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก (Pre-Emergence) : ส่วนใหญ่เกษตรกรมักเรียก “ยาคุมหญ้า” เป็นสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นหลังปลูกพืช และก่อนที่วัชพืชจะงอกในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน …

ยาฆ่าหญ้า แบบ ก่อนปลูก, ก่อนงอก, หลังงอก Read More »